De Boghossianstichting – Villa Empain zal uitzonderlijk gesloten zijn op zaterdag 13 juli vanaf 16 uur. We raden u aan om ten laatste om 15 uur ter plaatse te zijn voor het bezoek van de tentoonstellingen Josef en Anni Albers en Beyond the lines. Wij danken u voor uw begrip.

Versie – December 2023

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Een ‘persoonsgegeven’ (hierna aangeduid als ‘PG’) is elke informatie over u die het mogelijk maakt u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

Dat kan bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, naam, geslacht, geboortedatum, postadres of e-mailadres zijn.

Om een optimaal gebruik van onze diensten te garanderen, en in het bijzonder gepersonaliseerde diensten, verstrekt u ons bepaalde PG. Het versturen van sommige gegevens is zelfs noodzakelijk om bepaalde diensten te verkrijgen (zoals de aankoop van tickets).

Het kan ook gaan om gebruiksgegevens die automatisch worden verzameld wanneer u verbinding maakt met onze website. Dit komt doordat we informatie over uw gebruik opslaan via een traceerproces, zoals een cookie.

Onze verbintenis

De Boghossianstichting (hierna ‘BS’ genoemd), een privéstichting, is belast met het multidisciplinaire programmeren van evenementen van pedagogische, culturele en artistieke aard.

We hechten veel belang aan het respect en de bescherming van uw PG die we verwerken bij de uitvoering van onze publieke taak en onze diensten.

We verbinden ons ertoe uw PG op een eerlijke, wettige en transparante manier te verwerken, zoals vereist door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de wet’ genoemd) en verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (hierna “GDPR”).

Het onderhavige charter sluit aan bij onze wens om volledig transparant te handelen en u in staat te stellen uw gebruikerservaring te verbeteren.

Wie zijn wij?

We treden op als verwerkingsverantwoordelijke (hierna ‘VV’ genoemd) voor onze eigen producties, als medeverantwoordelijke voor onze coproducties en als nieuwe verwerkingsverantwoordelijke voor evenementen van andere externe organisatoren en/of zaalhuurders.

Coördinaten van de VV
Boghossianstichting – Villa Empain
Privéstichting
KBO 888.046.579
Franklin Rooseveltlaan 67
1050 Brussel

Verantwoordelijke bescherming PG
Voor vragen over uw PG kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van PG (Data Protection Officer, DPO) via het volgende e-mailadres: administration@boghossianfoundation.be

Welke categorieën van PG verwerken wij?

Uw identificatiegegevens
Zoals uw naam, voornaam, postadres, telefoonnummers, elektronische adressen, identiteitskaart, foto, opgenomen beelden, enz.

Geboortedatum
We zijn wettelijk verplicht de toestemming van de ouders te krijgen voor kinderen jonger dan 13 jaar en deze informatie is ook nodig voor leeftijdscontrole voor bepaalde evenementen en de toepassing van voorkeurtarieven.

Browsegegevens
Zoals het IP-adres, de datum en tijd van toegang, het type domein dat u gebruikt om verbinding te maken met internet, uw voorkeuren, enz.

Locatiegegevens en andere communicatiegegevens

Gegevens betreffende beroep, studie en opleiding
Titel/functie, naam van de werkgever, curriculum vitae (met name om een stage te doen, te solliciteren naar een baan).

Vertrouwelijke gegevens
Over het algemeen verwerken we geen gegevens zoals uw seksuele geaardheid, religieuze of politieke overtuigingen, of gegevens met betrekking tot uw gezondheid of etnische afkomst.

Betalings- en factureringsgegevens
Deze gegevens worden bijgehouden zodat we de bestelling kunnen verwerken en aan onze wettelijke boekhoudkundige verplichtingen kunnen voldoen.

Wat zijn onze bronnen?

U bent onze belangrijkste directe bron van PG wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een nieuwsbrief of tickets koopt. We verwachten daarom dat u ons voorziet van correcte en actuele PG. Sommige van uw PG, zoals de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en het tijdstip van uw toegang tot onze site, worden automatisch verzameld via de geraadpleegde servers (wanneer u pagina’s van onze website bezoekt) en ‘cookies’ die op onze site worden geplaatst.

Informatie over het begrip ‘cookie’, het gebruik ervan en welke gegevens cookies precies verzamelen, vindt u op de pagina cookiebeleid.

We kunnen uw PG ook ontvangen van onze partners, van partijen die zalen huren of van derden. Dit is alleen mogelijk indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven, wat u op elk moment kunt herroepen.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Het kopen van tickets, het inschrijven voor een gratis evenement of het boeken van een rondleiding
We verzamelen uw PG voornamelijk om de contractuele relatie rond uw ticketbestelling tot stand te brengen, uit te voeren en te beheren (bijvoorbeeld om uw reservering te beheren en u op de hoogte te houden van het evenement waarvoor u tickets hebt gekocht).

Toegangsbeheer
Het kan zijn dat we aan de receptie uw identiteitsbewijs vragen om uw geboortedatum te controleren. Zo zijn we zeker dat het juiste tarief wordt toegepast wanneer u een ticket koopt.

Inschrijving voor onze nieuwsbrief
We verzamelen uw PG wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Marktonderzoek
Op vrijwillige basis kan er een tevredenheidsonderzoek of marktstudie worden georganiseerd. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen niet deel te nemen.

Direct marketing
De gegevens worden ook gebruikt voor direct marketing voor soortgelijke evenementen in het aanbod van de BS. U kunt steeds bezwaar maken tegen deze direct marketing en de BS vragen van deze lijst te worden verwijderd. U vindt de optie om u af te melden onderaan in elke e-mail.

Profilering
De BS combineert de door u verstrekte gegevens en uw gebruik van de site om u enerzijds een optimale browse-ervaring te bieden en u anderzijds via e-mail op de hoogte te houden van op maat gemaakte aanbiedingen.

Video-opname
Sommige van onze concerten of evenementen kunnen worden opgenomen en op een later tijdstip worden uitgezonden. U kunt bij deze gelegenheid gefilmd worden.

Controle van de wettelijkheid van de verrichtingen
PG kunnen worden verwerkt met het oog op het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, zoals het illegaal doorverkopen van tickets, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, fraude met elektronische betalingen of andere strafbare feiten.

Verwerking van een sollicitatie
Indien u solliciteert naar een betrekking bij de BS, dan worden uw PG bewaard voor de duur van de sollicitatieprocedure.

Klachten of verloren voorwerpen
Uw PG kunnen worden gebruikt om te reageren op een klacht die u heeft ingediend en, indien van toepassing, om u schadeloos te stellen. Heeft uw klacht betrekking op een evenement georganiseerd door een externe organisator, dan geven we de klacht aan hen door zodat zij die kunnen behandelen. Hetzelfde geldt als u een van uw persoonlijke bezittingen verliest tijdens een bezoek aan de BS.

Verbetering van onze diensten
Uw PG stellen ons in staat onze diensten te optimaliseren (zoals het aanpassen en verbeteren van de inhoud of navigatie op onze website), de effectiviteit van onze marketing- en reclamecampagnes te verbeteren en statistieken op te stellen.

Voor elk ander doel is uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vereist, in het bijzonder voor reclame van derden of het toezenden van een nieuwsbrief waarop u zich nog niet heeft geabonneerd.

Wie verwerkt uw PG?

In overeenstemming met het minimalisatieprincipe hebben alleen erkende BS-medewerkers toegang tot uw PG.

Onze onderaannemers en externe dienstverleners
Om bepaalde taken uit te voeren en onze diensten te leveren, maken we gebruik van de diensten van externe dienstverleners. Dit kan met name ons ticketingsysteem betreffen. We eisen van onze onderaannemers dat ze dezelfde bescherming bieden als wij en dat ze uw PG niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke door ons zijn vastgesteld.

Ze moeten ook passende beveiligingsmaatregelen nemen ter bescherming tegen onbevoegde of onwettige verwerking van uw PG en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van uw PG. Dit is contractueel gegarandeerd en ze zijn alleen gemachtigd uw PG te verwerken voor het toegestane doel, met de vereiste discretie en veiligheid.

Delen we uw PG?

Met de overheidsinstanties
Uw PG kunnen ook openbaar worden gemaakt op grond van een wet, een verordening of op grond van een besluit van een bevoegde verordenende of gerechtelijke instantie.

Hoe veilig zijn uw PG?

We doen er alles aan om uw PG te beschermen, in overeenstemming met de wet en de stand van de techniek.

Zo hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw PG te beschermen. Deze maatregelen zijn erop gericht een beveiliging te bieden die past bij de risico’s die de verwerking van uw PG met zich meebrengt.

Onze IT-infrastructuur wordt beschermd door verschillende technische middelen, waaronder firewall-beveiligingsdiensten en e-mailfiltersystemen. Er zijn systemen ingevoerd om ervoor te zorgen dat er back-ups van informatie worden gemaakt. Bovendien is de gegevensuitwisseling tussen de verschillende interfaces versleuteld en dus beschermd.

Uw transacties zijn eveneens beveiligd door encryptiesystemen.

Om ongeoorloofde toegang tot of wijziging van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen, zullen BS-medewerkers, partners of onderaannemers uw PG alleen verwerken in overeenstemming met het onderhavige charter.

Houd er echter rekening mee dat we de veiligheid van uw PG tijdens verzending via internet niet kunnen garanderen.

We vestigen uw aandacht op deze bijzondere risico’s die verband houden met de specifieke kenmerken van het internet en netwerken, en op het feit dat informatie met betrekking tot PG buiten uw medeweten kan worden vastgelegd en/of overgedragen, met name naar landen die geen adequate bescherming bieden.

Hoe lang bewaren we uw PG?

De BS bewaart uw gegevens alleen zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden en om te voldoen aan de wettelijke bewaarplichten die ons zijn opgelegd.

U kunt echter op elk moment verzoeken uw gegevens te laten verwijderen via uw gebruikersaccount. Uw gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd.

Om onze opslagruimte efficiënt te beheren en te voldoen aan de goede praktijken op het gebied van gegevensbescherming, zijn we begonnen met het verwijderen van e-mails van vóór 2019. We zijn van plan enkel de e-mails van de afgelopen twee volledige jaren te bewaren.

Verbindingsgegevens met ons platform worden om veiligheidsredenen bewaard. We verwijderen deze gegevens echter geregeld handmatig. Doorgaans bewaren we alleen verbindingsgegevens van de laatste drie maanden.

Het is belangrijk te weten dat dit verwijderingsbeleid niet van toepassing is op terugbetalingsgegevens. Terugbetalingsgegevens, zoals je voor- en achternaam, e-mailadres en bankgegevens, worden permanent bewaard voor financiële follow-up en naleving van de regelgeving.

De PG van uw kinderen?

Als ouder wordt u verzocht toezicht te houden op hoe uw kind(eren) omgaan met hun PG en op hun toegang tot de online/offline-diensten van de BS.

Op het internet is de leeftijd van meerderjarigheid vastgesteld op 13 jaar, dus minderjarigen jonger dan 13 verklaren en erkennen dat ze vooraf toestemming hebben gekregen van hun ouders of de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op toegang, rectificatie (in geval van onjuiste gegevens) en verwijdering van uw registratiegegevens.

U heeft het recht, om ernstige en legitieme redenen, er bezwaar tegen te maken dat uw registratiegegevens op enigerlei wijze worden verwerkt.

U heeft het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw PG voor direct-marketingdoeleinden.

U kunt uw recht van toegang, wijziging, verwijdering of bezwaar uitoefenen door een specifiek verzoek per e-mail te sturen naar onze DPO: administration@boghossianfoundation.be

De DPO zal beoordelen of uw verzoek gegrond is en zal bepalen of het mogelijk is zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, aan uw verzoek te voldoen.

Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken.

Daarnaast is het mogelijk dat de BS naar aanleiding van uw verzoek uw identiteit moet verifiëren om misbruik of identiteitsroof te voorkomen. Deze verificatie kan de overdracht van aanvullende gegevens vereisen, zoals een kopie van uw identiteitskaart

U kunt ook weigeren dat uw gebruiksgegevens worden opgeslagen, door uw browser te configureren.

Welke beroepsmogelijkheden zijn er bij welke toezichthoudende autoriteit?

Als u een besluit van de DPO betwist of een andere klacht heeft over de verwerking van uw PG, kunt u kosteloos een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit:

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
Website: www.privacycommission.be