Algemeen

Deze website wordt beheerd door de Boghossianstichting, een privéstichting met maatschappelijke zetel gevestigd in de Rooseveltlaan 67 te 1050 Brussel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0888.046.579, hierna ‘BS’ genoemd. De onderhavige voorwaarden gelden voor het gebruik van www.villaempain.com (hierna de ‘website’ genoemd). Door de website te bezoeken en te gebruiken, verbindt u zich ertoe deze voorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Toegang tot en gebruik van de website

Als bezoeker en gebruiker van de website verbindt u zich ertoe deze niet voor illegale doeleinden te gebruiken, zoals het verzenden of plaatsen van een virus of illegaal, ongeoorloofd of ongepast materiaal. U verbindt zich er ook toe de website of onderdelen ervan niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op enigerlei rechten, zoals, maar niet uitsluitend, de rechten van de BS en derden wat betreft intellectuele eigendom.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle software, databases, teksten, foto’s, films, afbeeldingen, gegevens, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, handelsmerken, schetsen, modellen, logo’s en andere informatie op de website (de ‘informatie’) zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de BS of derden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de BS is het verboden de informatie te reproduceren (behalve indien het gaat om tijdelijke reproductie van voorbijgaande of incidentele aard voor legitiem gebruik, zonder zelfstandige economische waarde), te wijzigen, te publiceren, te verspreiden of te verzenden, te verkopen, ter beschikking te stellen of op een andere wijze over te dragen of enigerlei rechten met betrekking tot deze informatie aan derden te verlenen.

Aansprakelijkheid van de gebruiker

Bij inbreuk op enig ander recht van de BS of derden (waaronder de partners van de BS, de auteurs van de informatie getoond op de website en de rechthebbenden daarop) als gevolg van het gebruik van deze website of onderdelen ervan, dient u de BS en alle derden schadeloos te stellen en ze ook te vrijwaren tegen elke vordering, schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, inclusief gevolgschade, die hieruit zou voortvloeien.

Informatie meegedeeld op de website of via berichtgeving

Informatie meegedeeld via de website of via berichtgeving kan onjuist of onvolledig zijn. De BS doet haar uiterste best om zo nauwkeurig mogelijk te werken, maar kan de juistheid, betrouwbaarheid, stiptheid, duidelijkheid of andere eigenschappen van de informatie niet garanderen. De informatie wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie. De BS is niet aansprakelijk voor virussen of andere informatie die schade zou kunnen berokkenen aan de gebruiker of derden, en wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die dit kan veroorzaken.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites of webpagina’s van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. De BS heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of webpagina’s en wijst elke aansprakelijkheid voor de inhoud of kenmerken ervan van de hand. Het feit dat de BS links plaatst, impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan.

Bescherming van de privacy / Koop-verkoop & ticketing

Zie ons privacybeleid.

Zie onze verkoopvoorwaarden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op de website, met uitzondering van andersluidende wetsbepalingen van dwingend recht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Contact

Boghossianstichting
Franklin Rooseveltlaan 67
1050 Brussel
RPR 888.046.579
Tel.: +32(0)2 627 52 30
E-mail: info@boghossianfoundation.be