1. Toepassing van de algemene voorwaarden – tegenwerpelijkheid

1.1. De onderhavige algemene voorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds de Boghossianstichting – een privéstichting met hoofdkantoor gelegen in de Franklin Rooseveltlaan 67 te 1050 Brussel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE0888.046.579, hierna genoemd “Boghossianstichtingˮ, en anderzijds haar Klanten die een aankoop hebben verricht op de e-shop van de Boghossianstichting.

1.2. Elke aankoop verricht op de e-shop van de Boghossianstichting impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden in hun geheel.
Een specifieke afwijking van de algemene voorwaarden is enkel mogelijk middels schriftelijke toestemming van de Boghossianstichting. In dit geval blijven de algemene voorwaarden gelden voor de bepalingen waar niet van afgeweken wordt.

1.3. De Boghossianstichting behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik haar algemene voorwaarden te wijzigen.

1.4. Het feit dat de Boghossianstichting zich op een gegeven ogenblik niet beroept op enige bepaling van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als afzien van een beroep doen op de betrokken bepalingen op een later tijdstip.

2. Aankoop

2.1. De aankoop geschiedt door betaling van het op de e-shop van de Boghossianstichting gekochte product. De Boghossianstichting is gebonden door de aankoop die de Klant heeft verricht, te rekenen vanaf de ontvangst van de betaling. 2.2. De Boghossianstichting stuurt de Klant zo spoedig mogelijk een e-mail ter bevestiging van de aankoop. Na bevestiging van de aankoop behoudt de Boghossianstichting zich het recht voor na te gaan of de Klant daadwerkelijk heeft voldaan aan de voorwaarden vermeld op de e-shop. Is dit niet het geval, dan wordt de aankoop geannuleerd. De Boghossianstichting behoudt zich bovendien het recht voor de aankoop te weigeren in de volgende gevallen:

  • Opgeven van onvolledige of foute gegevens;
  • Niet-betaling van vorige leveringen;
  • Aankoop van een ongewoon groot aantal producten;
  • Levering te verrichten in een geografische zone met buitensporige risico’s, hetzij door een onvoldoende betrouwbaar transport of distributie, hetzij door overmacht.

2.3. De Klant heeft het recht de Boghossianstichting mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder daar een boete voor te moeten betalen en zonder opgave van reden, binnen vierentwintig (24) uur na zijn aankoop. Deze periode begint bij het ontvangen van de e-mail ter bevestiging van zijn aankoop.

Een Klant die afziet van zijn aankoop moet dit schriftelijk laten weten vóór afloop van de termijn van vierentwintig (24) uur, via het volgende e-mailadres: info@boghossianfoundation.be.

3. Prijzen

3.1. De producten worden verkocht tegen de prijzen geldend op het moment van de aankoop, zoals vermeld op de e-shop van de Boghossianstichting.

3.2. De Boghossianstichting behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de prijzen van de te koop aangeboden producten en de selectie van de op haar e-shop te koop aangeboden producten te wijzigen. De nieuwe prijzen gelden evenwel niet voor aankopen geregistreerd vóór de prijswijziging.

3.3. De prijs is uitgedrukt in euro en is inclusief BTW.

4. Betaling

4.1. De aankopen worden online betaald met een bankkaart op de e-shop van de Boghossianstichting. Na ontvangst van de betaling maakt de Boghossianstichting een factuur op die zal worden mee gestuurd met de levering.

4.2. De Boghossianstichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten van het betaalsysteem.

4.3. De Boghossianstichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, als gevolg van de uitvoering van de betaling door de Klant.

4.4. De Boghossianstichting blijft eigenaar van de verkochte producten tot de aankoop volledig is betaald (leveringskosten inbegrepen).

5. Levering

5.1. De gekochte producten worden geleverd op het door de Klant bij zijn aankoop opgegeven leveringsadres. Waren de meegedeelde gegevens onjuist en kon de Boghossianstichting hierdoor het product niet leveren, dan kan de Klant geen aanspraak maken op enige terugbetaling. Wel kan het product door de Boghossianstichting nogmaals worden opgestuurd naar de Klant, nu naar het juiste adres, tegen betaling van bijkomende leveringskosten en zolang de voorraad strekt. Elke wijziging van het factuur- of leveringsadres moet door de Klant worden gemeld aan de Boghossianstichting op het volgende e-mailadres: info@boghossianfoundation.be.

5.2. De leveringen worden verricht naargelang de beschikbare voorraad en in de volgorde van ontvangst van de betalingen. De leveringstermijn voor gekochte producten bedraagt maximaal dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de betaling door de Klant. De Boghossianstichting kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de levering van de producten.

Indien evenwel een of meer gekochte producten de Klant niet binnen de meegedeelde termijn bereiken, op het opgegeven leveringsadres, dan is het aan de Klant om binnen een redelijke termijn contact op te nemen met de Boghossianstichting om de status van de levering van zijn aankoop te controleren. In dat geval heeft de Klant de mogelijkheid zijn aankoop te annuleren, zonder vergoeding, op voorwaarde dat hij dit meldt binnen dertig (30) dagen na afloop van de termijn meegedeeld via e-mail op het volgende e-mailadres: info@boghossianfoundation.be. De bedragen die de Klant reeds heeft betaald, zullen binnen dertig (30) dagen worden teruggestort, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek tot terugbetaling.

5.3. In geval van overmacht wordt de Boghossianstichting ontheven van haar verplichting te leveren.

5.4. Naargelang de regio en de omstandigheden kiest de Boghossianstichting vrij de manier van bezorgen en de bezorger van de producten die ze het meest geschikt acht. 5.5. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de ontvangst van de aankoop bij de levering ervan. Hij dient alle nodige maatregelen te nemen voor een optimale ontvangst van zijn aankoop.

5.5. De Klant controleert de kwaliteit van de geleverde producten zo spoedig mogelijk na de levering ervan.

6. Klachten

6.1. Elke klacht over een zichtbaar gebrek moet binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na de levering worden gemeld door een e-mail te sturen naar info@boghossianfoundation.be.

6.2. In geval van zichtbaar of verborgen gebrek is de garantie van de Boghossianstichting beperkt tot de vervanging van het product, voor zover voorradig, of de terugbetaling van het door de Klant voor het product betaalde bedrag.

6.3. De Boghossianstichting kan geenszins aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht, staking of technische problemen die onder de verantwoordelijkheid van andere bedrijven of de Klant vallen.

6.4. De Boghossianstichting kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van computervirussen, aanvallen door hackers of andere technische aanvallen op het verkoopplatform door onbevoegde derden. De Boghossianstichting verbindt zich ertoe courante en bijgewerkte beveiligingsmechanismen te gebruiken.

6.5. De Boghossianstichting kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor fouten veroorzaakt door systemen van derden die via interfaces verbonden zijn met haar eigen systeem (commerciële systemen, targetingsystemen, enz.) of voor fouten te wijten aan het gebruik van die systemen.

7. Bescherming van persoonlijke gegevens

De gegevens meegedeeld door de Klant zijn onmisbaar voor de verwerking van zijn aankoop. De Klant heeft recht op inzage en correctie van zijn gegevens. Dat kan door een bericht te sturen naar info@boghossianfoundation.be.

8. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

8.1. Elke verkoop van producten en elke dienstverlening door de Boghossianstichting is onderworpen aan het Belgische recht.

8.2. In geval van betwisting, bij ontstentenis van een minnelijke schikking, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, zitting houdend in het Frans.